Admin چهارشنبه 7 اسفند 1398 10:49 ب.ظ کـ ـامـ ـنـ ـت ()
شــروع کــن

شــروع کــن  -  هـمـیــن الـان

شـروع کـن  -  هــر جـایـی کـه هـســتـی

شــروع کــن  -  بـا هــر چــیــزی کــه داری

شــروع کــن  -  بــا حـسِ تــرســی کــه داری

شــروع کــن  -  بــا هــر چــیــزی کـه قـبـلـا  مــیــدونــسـتـی

شــروع کــن  -  بــه ســمــت هــدفــت رفــتــن

شــروع کــن  -  بــه اشــتــبـاه کــردن


فـ ـقـ ـط شـ ـروع کـ ـن!


راستی! میدونستی برای شروع هیچــوقت دیر نیست .. ؟

شـ ـروع نـ ـکـ ـردی؟!!